เคลียร์ชัด! ป้ายทะเบียนรถหาย ต้องทำยังไง?


เคลียร์ชัด! ป้ายทะเบียนรถหาย ต้องทำยังไง?


แผ่นป้ายทะเบียนรถหาย ต้องแจ้งความหรือไม่?

หลังจากที่รู้ตัวแล้วว่าทำแผ่นป้ายทะเบียนรถหาย คุณไม่จำเป็นต้องไปแจ้งความที่สถานีตำรวจให้ยุ่งยากอีกต่อไป แต่สามารถมาทำเรื่องขอป้ายทะเบียนรถใหม่ที่สำนักงานขนส่งประจำพื้นที่ หรือจังหวัดที่รถของเราจดทะเบียนไว้ได้เลย

ป้ายทะเบียนรถหายใช้เอกสารอะไรบ้าง?
เอกสารที่ต้องใช้ในการทำป้ายทะเบียนรถใหม่ จะแบ่งเป็น 3 รูปแบบหลัก ๆ ได้แก่ ในกรณีที่เราเป็นเจ้าของเอง ในกรณีที่รถติดไฟแนนซ์ และในกรณีที่เป็นนิติบุคคล มีรายละเอียดดังนี้

เอกสารขอป้ายทะเบียนรถใหม่ในกรณีที่เราเป็นเจ้าของ
เล่มทะเบียนรถตัวจริง
บัตรประชาชนของเจ้าของรถ โดยเจ้าของรถจะต้องมาดำเนินการด้วยตัวเอง
หนังสือมอบอำนาจ และสำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ ในกรณีที่เราไม่สามารถดำเนินการขอป้ายทะเบียนรถใหม่ด้วยตัวเองได้
เอกสารขอป้ายทะเบียนรถใหม่ในกรณีที่รถติดไฟแนนซ์

ในกรณีที่รถของคุณยังอยู่ในช่วงผ่อนชำระ หรือกำลังติดไฟแนนซ์อยู่ สามารถติดต่อไฟแนนซ์เพื่อให้ดำเนินการแทนได้ แต่ถ้าจะดำเนินเรื่องด้วยตนเอง จะต้องใช้เอกสารดังนี้

เล่มทะเบียนรถตัวจริง ซึ่งคุณจะต้องวางมัดจำในการยืมคู่มือเล่มทะเบียนตัวจริงด้วย
บัตรประชาชนของผู้เช่าซื้อ
หนังสือรับรองจากบริษัทไฟแนนซ์
หนังสือมอบอำนาจจากไฟแนนซ์ พร้อมสำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ
เอกสารขอป้ายทะเบียนรถใหม่ในกรณีที่เป็นนิติบุคคล
เล่มทะเบียนรถตัวจริง
หนังสือรับรองจดทะเบียนนิติบุคคล อายุไม่เกิน 1 ปี
สำเนาบัตรประชาชนผู้มีอำนาจลงนาม
หนังสือมอบอำนาจ พร้อมสำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ
ขั้นตอนการขอแผ่นป้ายทะเบียนรถใหม่
การขอป้ายทะเบียนรถใหม่ มีขั้นตอนดังนี้

ไปที่สำนักงานขนส่งในพื้นที่ หรือจังหวัดที่รถของเราจดทะเบียนไว้
ทำการยื่นคำขอ พร้อมเอกสารสำหรับการขอป้ายทะเบียนรถใหม่
เจ้าหน้าที่ทำการตรวจสอบเอกสาร พิจารณา และลงนาม
ชำระค่าบริการขอป้ายทะเบียนรถใหม่

 
เจ้าหน้าที่จะให้เอกสารแทนการสูญหาย และใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมแผ่นป้ายเลขทะเบียน ซึ่งจะต้องเก็บไว้ใช้เป็นเป็นหลักฐานในการมาขอรับแผ่นป้ายเลขทะเบียนรถ หลังจากนั้นก็สามารถกลับบ้านได้เลย

แผ่นป้ายทะเบียนรถใหม่จะใช้ระยะเวลาผลิตประมาณ 15 วัน และหลังจากที่ผลิตเสร็จแล้ว จะมีเจ้าหน้าที่โทรแจ้งให้เราไปรับป้ายทะเบียนอันใหม่ที่สำนักงานขนส่ง
ทำแผ่นป้ายทะเบียนรถหาย ต้องทำอย่างไร เงินติดล้อสรุปให้!

หลังจากที่ทำแผ่นป้ายทะเบียนรถหาย คุณจะต้องไปยื่นคำขอป้ายทะเบียนรถใหม่ที่สำนักงานขนส่งที่จดทะเบียนรถไว้เท่านั้น โดยจะต้องดำเนินการภายใน 15 วัน และหลังจากที่ยื่นคำขอแล้ว ก็สามารถใช้ใบเสร็จรับเงินแทนป้ายทะเบียนรถที่หายไปชั่วคราวได้

รวมคำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ "แผ่นป้ายทะเบียนรถหาย"


คำถามที่พบบ่อย แผ่นป้ายทะเบียนรถหาย

1. ขอแผ่นป้ายทะเบียนรถใหม่ มีค่าบริการกี่บาท?
ค่าบริการขอแผ่นป้ายทะเบียนรถใหม่ จะมีค่าธรรมเนียมในการขอ 5 บาท และค่าธรรมเนียมแผ่นป้ายทะเบียนรถทั่วไป ใบละ 100 บาท แต่ถ้าเป็นแผ่นป้ายทะเบียนรถแบบประมูล จะมีราคาใบละ 600 บาท

2. ขอแผ่นป้ายทะเบียนรถใหม่ กี่วันได้?
ทางสำนักขนส่งจะใช้ระยะเวลาผลิตป้ายทะเบียนรถใหม่ประมาณ 15 วันทำการ หลังจากที่ผลิตเสร็จแล้ว จะมีเจ้าหน้าที่โทรให้เราไปรับที่สำนักงานขนส่ง

3. แผ่นป้ายทะเบียนรถหาย ขับรถได้ไหม?
ไม่แนะนำให้ขับรถ เนื่องจากการขับรถที่ไม่มีป้ายทะเบียนจะมีความผิดตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 มาตรา 11 ที่มีใจความว่า "รถที่จดทะเบียนแล้ว จะต้องมีและแสดงแผ่นป้ายและเครื่องหมายครบถ้วนถูกต้องตามที่กำหนดในกฎกระทรวง หมวด 4 บทกำหนดโทษ มาตรา 60 ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม มาตรา 11 ต้องระวางโทษ ปรับไม่เกินสองพันบาท"

นอกจากนี้ยังผิดพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 ลักษณะ 1 การใช้รถ หมวด 1 ลักษณะของรถที่ใช้ในทาง มาตรา 7 ด้วย ที่มีใจความสำคัญว่า "ห้ามมิให้ผู้ใดนำรถที่มิได้ติดแผ่นป้ายเลขทะเบียน แผ่นป้ายเครื่องหมายเลขทะเบียน หรือป้ายประจำรถ ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ กฎหมายว่าด้วยการขนส่ง กฎหมายว่าด้วยล้อเลื่อน กฎหมายว่าด้วยรถลาก หรือกฎหมายว่าด้วยรถจ้าง มาใช้ในทางเดินรถ ลักษณะ 19 บทกำหนดโทษ มาตรา 152 ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม มาตรา 7 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท" ด้วย

อย่างไรก็ตาม หากจำเป็นต้องใช้งานรถยนต์จริง ๆ ก็สามารถใช้ใบเสร็จชำระเงินที่ได้จากการขอป้ายทะเบียนรถใหม่ แทนแผ่นป้ายทะเบียนรถชั่วคราวก่อนได้

4. แผ่นป้ายทะเบียนรถหายทำต่างจังหวัดได้ไหม?
ไม่สามารถทำได้ การขอแผ่นป้ายทะเบียนรถใหม่จะต้องทำที่สำนักงานขนส่งประจำพื้นที่ หรือจังหวัดที่รถของเราจดทะเบียนไว้เท่านั้น อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่คุณทำแผ่นทะเบียนรถหายที่ต่างจังหวัด ก็สามารถขอรับแผ่นป้ายทะเบียนรถทดแทนชั่วคราวที่สำนักงานขนส่งในจังหวัดนั้น ๆ ก่อนได้

5. แผ่นป้ายทะเบียนรถหายแจ้งออนไลน์ได้ไหม?
หากเป็นเมื่อก่อนจะสามารถแจ้งเรื่องขอแผ่นป้ายทะเบียนรถใหม่ผ่านเว็บไซต์กรมขนส่งทางบกได้ อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันได้มีการยกเลิกบริการขอป้ายทะเบียนรถใหม่ออนไลน์แล้ว ผู้ที่ทำป้ายทะเบียนรถหายจะต้องไปยื่นคำขอที่สำนักงานขนส่งประจำพื้นที่ หรือจังหวัดที่จดทะเบียนรถไว้เท่านั้น

6. หลังจากทำแผ่นป้ายทะเบียนรถหาย ต้องทำเรื่องขอป้ายใหม่ภายในกี่วัน?
ในกรณีที่ทำแผ่นป้ายทะเบียนรถหาย จะต้องยื่นขอรับเอกสารแทนการสูญหายภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่รับทราบว่า แผ่นป้ายทะเบียนรถมีการสูญหาย ถูกทำลาย ชำรุด หรือลบเลือน ถ้าหากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนด จะถูกเปรียบเทียบปรับตามอัตราที่กฎหมายกำหนด

7. ป้ายทะเบียนรถหาย แจ้งทำใหม่จะได้เลขทะเบียนเดิมไหม?
ในกรณีที่เป็นป้ายทะเบียนรถรุ่นเก่า เมื่อขอป้ายทะเบียนรถใหม่ จะได้หมวดเลขทะเบียนที่ต่างไปจากเดิม เช่น 1จ - 1234 อาจเปลี่ยนเป็น จจ - 1234 เป็นต้น แต่ถ้าหากป้ายทะเบียนรถที่หายเป็นป้ายทะเบียนรถรุ่นใหม่ เมื่อขอป้ายทะเบียนรถใหม่ก็จะยังเป็นหมวดและตัวเลขชุดเดิม

สรุปเรื่องแผ่นป้ายทะเบียนรถหาย
หลังจากที่ทำแผ่นป้ายทะเบียนรถหายแล้ว คุณจะต้องไปยื่นคำขอป้ายทะเบียนรถใหม่ที่สำนักงานขนส่งที่ได้จดทะเบียนรถไว้ ภายใน 15 วัน ไม่อย่างนั้นก็อาจถูกปรับได้ อีกทั้งการขับรถที่ไม่มีแผ่นป้ายทะเบียนก็เป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย ซึ่งสามารถถูกตำรวจจับและจะต้องเสียค่าปรับสูงสุดไม่เกิน 2,000 บาทด้วยเคลียร์ชัด! ป้ายทะเบียนรถหาย ต้องทำยังไง?

เครดิต :
 

ข่าวดารา ข่าวในกระแส บน Facebook อัพเดตไว เร็วทันใจ คลิกที่นี่!!
กระทู้เด็ดน่าแชร์